CLUB NAUTIC EL BALIS METEO
CONTACTE
SERVEIS

Política de Privacitat Socis

CLUB NÀUTIC EL BALIS desitja posar en coneixement dels socis la present informació addicional sobre protecció de dades (d’ara endavant, la “Política de Privacitat”), en la qual proporcionem de manera transparent i senzilla tota la informació sobre els tractaments que realitzem amb les seves dades personals, les finalitats per a les quals els tractem i els drets que poden exercir. La present Política de Privacitat estarà sempre disponible en el Lloc web.

1.QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Responsable del Tractament és CLUB NAUTICO EL BALIS (d’ara endavant, “CN EL BALIS”) amb domicili social en N-II, km 651,5 Sant Andreu de Llavaneres, 08392 (Barcelona), titular del CIF G08393779 i inscrita en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb núm. 03841.

2. QUÈ ÉS UNA DADA I UN TRACTAMENT DE CARÀCTER PERSONAL?

Una dada de caràcter personal és aquella informació que identifica o pot identificar a una persona. Per exemple, les dades que poden identificar directament a una persona són el nom i cognoms, mentre que el número de D.N.I pot arribar a identificar-la. Les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, l’adreça de correu electrònic, data de naixement i sexe entre altres. També podrien incloure’s els identificadors numèrics com l’adreça IP del seu ordinador, així com la informació que s’obté a través de les cookies.

D’altra banda, un tractament de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que realitzem sobre les seves dades personals, com, per exemple, la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de les seves dades.

3. QUINES DADES PERSONALS RECOPILEM?

Per a poder realitzar els tractaments de dades que especifiquem en la present Política de Privacitat, necessitem captar determinada informació sobre els nostres socis i els seus familiars. Les dades que podem recaptar són: nom i cognoms, data de naixement, gènere, document d’identitat (DNI/NIE/Passaport), domicili, dades del cònjuge i fills/as, imatge, número de telèfon, adreça de correu electrònic i dades del compte bancari.

Durant la seva condició com a soci de CN EL BALIS també podrem sol·licitar i/o recopilar altres dades com a informació sobre el seu historial d’aprofitament dels avantatges com a soci, historial de contractació d’activitats o d’assistència a esdeveniments organitzats per o en els quals participi CN EL BALIS, la imatge, característiques personals, preferències, temes d’interès, respostes en enquestes de satisfacció, perfils en xarxes socials, etc.

4. PER QUINES VIES CAPTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Podem captar informació sobre vostè a través de les següents vies:

 • Formulari d’inscripció com a soci.
 • Interacció amb CN EL BALIS en gaudir dels avantatges i beneficis com a soci: quan es posa en contacte amb nosaltres per a acudir a algun curs, activitat o esdeveniment, aplicar algun descompte exclusiu, realitzar la contractació d’alguna activitat o curs en condicions especials, etc.
 • Respostes a enquestes de satisfacció i valoració de les nostres activitats i serveis.
 • Interacció amb CN EL BALIS mitjançant els perfils corporatius de la companyia en xarxes socials i altres canals de comunicació o el nostre servei d’atenció al client

5.QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

A continuació, l’informem sobre els drets que com a soci pot exercitar:

a)Dret d’accés

Té dret al fet que CN EL BALIS li confirmi si està tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, dret a conèixer quines dades tracta.

b) Dret de rectificació

Consisteix en la possibilitat que pugui modificar aquelles dades que siguin inexactes o incomplets, havent d’indicar en la sol·licitud de rectificació quines dades desitja que es modifiquin.

c) Dret d’oposició

Pot oposar-se en qualsevol moment al fet que tractem les seves dades personals, excepte en aquells supòsits legalment previstos. Així, excepte en els supòsits en els quals legalment s’estableix que no pot exercir aquest dret (per exemple, quan la base legitimadora d’un tractament de les seves dades personals sigui l’execució d’un contracte o el compliment d’una obligació legal per part nostra) té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte de tractament per part nostra. A més, aquest dret podrà exercir-lo quan els tractaments de dades estiguin basats en el nostre interès legítim. En cas que exerceixi aquest dret, CN EL BALIS deixarà de tractar les seves dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

d)Dret de supressió

Aquest dret permet la cancel·lació de les seves dades personals. Una vegada exerceixi aquest dret, les seves dades no seran eliminats immediatament, sinó que es conservaran bloquejats de manera que s’impedeixi el seu tractament, sense perjudici de la seva posada a la disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit del tractament durant el seu termini de prescripció. Una vegada aconseguit aquest termini, les seves dades seran degudament anonimizados o eliminats.

e) Dret de portabilitat de les dades

Té dret a copiar i transferir dades des de la nostra base de dades a un altre responsable del tractament diferent de CN EL BALIS. Només és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.

f)Dret de limitació del tractament

Aquest dret li permet sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan:

 • Impugni l’exactitud de les dades, mentre CN EL BALIS verifica aquesta exactitud.
 • Hagi exercit el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentre es verifica si els motius legítims de CN EL BALIS prevalen sobre els seus com a interessat.

Igualment, aquest dret li permet sol·licitar a CN EL BALIS que conservi les seves dades personals quan:

 • El tractament de dades sigui il·lícit i com a interessat s’oposi a la supressió de les teves dades i sol·liciti en el seu lloc una limitació del seu ús.
 • CN EL BALIS ja no necessiti les seves dades personals per als fins del tractament, però els necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

El tractament de dades sigui il·lícit i com a interessat s’oposi a la supressió de les teves dades i sol·liciti en el seu lloc una limitació del seu ús.
CN EL BALIS ja no necessiti les seves dades personals per als fins del tractament, però els necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
Podrà exercir els seus drets, manant-nos la seva petició a la següent adreça de correu electrònic gdpr@cnelbalis.com o bé per correu postal mitjançant sol·licitud escrita i signada, acreditant en tots dos casos la seva identitat, dirigida a: CLUB NÀUTIC EL BALIS, Carretera N-II, km 651,5, 08392 Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).

Així mateix, l’informem que, en el cas que consideri que CN EL BALIS no ha satisfet correctament l’exercici dels seus drets podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) domiciliada en carrer Jorge Juan nº6, 28001 Madrid (Madrid). Si vol conèixer més informació sobre com sol·licitar la protecció de l’AEPD, pot dirigir-se a la seva pàgina web http://www.aepd.es o bé posar-se en contacte a través dels números de telèfon 901 100 099 i 912 663 517.

6. QUINS TRACTAMENTS REALITZEM AMB LES SEVES DADES PERSONALS I PER A QUINES FINALITATS?

Per a poder informar-lo de manera transparent i amb detall sobre les finalitats per a les quals tractem les seves dades hem procedit a separar la informació relativa a cada tractament en quadres independents. Cada quadre descriptiu dels corresponents tractaments recull la següent informació:

1)Per a quines finalitats tractem les seves dades?

En aquesta columna expliquem per a quina i amb quina finalitat tractem les seves dades personals.

2)Quina és la base legal que ens legitima per al tractament de les seves dades?

Aquesta columna explica el fonament o justificació legal que ens permet tractar les seves dades personals de manera lícita. La normativa de protecció de dades requereix que realitzem el tractament de les seves dades sobre una base o justificació legal que legitimi aquest tractament. Així, per a tractar la seva informació personal ens podem basar en diferents bases o justificacions legals depenent del tractament que duguem a terme de les seves dades. Les bases legals per al tractament de les seves dades personals poden ser:

 • Interès legítim: CN EL BALIS té un interès legítim a recopilar i tractar les seves dades de caràcter personal amb la finalitat d’estudiar i analitzar si el nostre programa de socis és correcte i adequat i s’adapta a les necessitats dels nostres socis o, per contra, ha de ser modificat en algun aspecte concret o pot ser millorat per a adequar-se millor a aquestes necessitats. També té un interès legítim a mantenir un contacte regular amb vostè per a mantenir-li informat sobre qüestions promocionals del programa de socis de CN EL BALIS, novetats, esdeveniments, serveis i productes. En tot cas, aquest interès legítim es basa en una anàlisi sobre l’adequat equilibri dels nostres interessos a tractar les seves dades de caràcter personal i els seus drets i llibertats. El resultat d’aquesta anàlisi determinarà el que puguem utilitzar o no la seva informació personal per als tractaments descrits en la present Política de Privacitat.
 • Execució d’un contracte: en el moment s’inscriu com a soci, es converteix en part del contracte d’adhesió al programa de socis subscrit amb nosaltres. Amb la finalitat que puguem complir les obligacions recollides en les condicions de subscripció necessitem recopilar i tractar les seves dades de caràcter personal. Així, la seva negativa a proporcionar-nos aquelles dades personals que resultin necessaris per a executar el contracte de subscripció al programa de socis de CN EL BALIS, implicarà la impossibilitat de què pugui gaudir dels avantatges i beneficis pròpies de la seva condició de soci.
 • Obligació legal: CN EL BALIS actua com a responsable de les seves dades i és per això que ha de complir amb una sèrie d’obligacions imposades per normativa comptable, fiscal, de consum, de protecció de dades, etc. En aquells casos en què la justificació legal d’algun dels nostres tractaments sigui el compliment d’una obligació legal, la seva negativa a proporcionar-nos aquelles dades personals que resultin legalment obligatoris implicarà la impossibilitat de què pugui gaudir dels avantatges i beneficis del nostre programa de socis, perquè fer-ho comportaria un incompliment de la normativa a la qual estem subjectes.
 • El seu consentiment: En el cas que CN EL BALIS desitgi realitzar algun tractament de les seves dades la justificació legal de les quals no pugui basar-se en la base legal anteriorment explicada, sol·licitarem prèviament el seu consentiment per a aquest tractament. En tot cas, l’informem que en tals casos sempre podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

3) Durant quant temps conservem les seves dades?

En aquesta columna s’informa de manera orientativa quant temps es conservaran les seves dades. El temps de conservació dependrà en tot cas del tractament que es dugui a terme sobre la seva informació personal. Ha de tenir en compte que determinada normativa ens pot obligar a conservar determinades dades dels nostres socis durant un temps determinat.

4 )Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Aquesta columna descriu els drets que pot exercir sobre les seves dades personals segons al tractament que es realitzi sobre els mateixos. Tal com explicàvem en el punt 5 de la present Política de Privacitat, haurà de tenir en compte que depenent de la base legal que legitimi el tractament de les seves dades, els seus drets poden veure’s limitats.

A continuació, trobarà descrits amb major detall els diferents tractaments que CN EL BALIS realitza de les seves dades personals:

1.GESTIÓ I EXECUCIÓ DE LA CONDICIÓ DE SOCI

 • Per a quines finalitats tractem els seves dades?
 • Tramitar la seva inscripció en el programa de socis de CN EL BALIS.
 • Gestionar i administrar la seva correcta participació en el programa de socis i assignar-li correctament els beneficis derivats del mateix que li corresponguin.
 • Donar d’alta i gestionar el compte d’usuari personal en el Lloc web i ajudar-lo en els processos de recuperació de contrasenya.
 • Atendre qualsevol tràmit, petició o consulta relacionada amb la seva condició de soci.
 • Remetre-li enquestes de satisfacció i valoració de servei.
 • Sobre quina base legal tractem les seves dades?

Execució del contracte de subscripció al programa de socis de CN EL BALIS.

 • Durant quant temps conservem les seves dades personals?

Les seves dades personals seran tractats per CN EL BALIS mentre mantingui la seva condició de soci de CN EL BALIS, tret que exerceixi el seu dret d’oposició o supressió. Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se a conseqüència d’o en relació amb la seva subscripció al programa de socis de CN EL BALIS. Aconseguit el termini màxim de conservació de les dades, CN EL BALIS anonimitzarà o eliminarà les dades personals del soci.

 • Quins són els seus drets i com pot exercir-los?

Podrà exercir els drets descrits en l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons l’estipulat en aquest apartat.

2.CONTROL D’ACCÉS EN LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

 • Per a quines finalitats tractem les seves dades?

-Garantir la seguretat en les nostres instal·lacions.
-Evitar fraus i suplantacions d’identitat.

 • Sobre quina base legal tractem les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’interès legítim de CN EL BALIS a salvaguardar i garantir la seguretat de tots els socis.

 • Durant quant temps conservem les seves dades personals?

Les seves dades personals seran tractats per CN EL BALIS mentre estigui vigent la relació existent entre CN EL BALIS i el soci. Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejats durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se a conseqüència de la relació existent entre CN EL BALIS i el soci. Aconseguit el termini màxim de conservació de les dades, CN EL BALIS anonimitzarà o eliminarà les dades personals del soci.

 • Quins són els seus drets i com pot exercir-los?

Podrà exercir els drets descrits en l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons l’estipulat en aquest apartat.

3.ENVIAMENT DE COMUNICACIONS PUBLICITÀRIES I PROMOCIONALS PERSONALITZADES

 • Per a quines finalitats tractem les seves dades?

-Enviament de comunicacions comercials i publicitàries per vies electròniques (SMS, email etc.) sobre CN EL BALIS, promocions i avantatges exclusius per a socis, novetats, serveis, productes i/o esdeveniments personalitzats segons els seus gustos, preferències, interessos i hàbits de compra o aprofitament del programa de socis de CN EL BALIS.

 • Sobre quina base legal tractem les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’interès legítim de CN EL BALIS de mantenir una comunicació directa regular amb els seus socis amb finalitats de màrqueting.

 • Durant quant temps conservem les seves dades personals?

Les seves dades personals seran tractats per CN EL BALIS mentre mantingui la seva subscripció al programa de socis de CN EL BALIS, tret que exerceixi el seu dret d’oposició o supressió. Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se a conseqüència d’o en relació amb la seva subscripció al programa de socis de CN EL BALIS. Aconseguit el termini màxim de conservació de les dades, CN EL BALIS anonimitzarà o eliminarà les dades personals del soci.

 • Quins són els seus drets i com pot exercir-los?

Té dret a oposar-se a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment. Podrà fer-ho a través de les següents vies:

 • Revocant el seu consentiment en qualsevol moment a través de l’enviament d’un correu electrònic sol·licitant-lo a: gdpr@cnelbalis.com 
 • Seguint les instruccions al peu del cos de cadascuna de les comunicacions electròniques que rebi.

Així mateix, podrà exercir els altres drets descrits en el punt 5 de la present Política de Privacitat, segons l’estipulat en aquests.

4.ANÀLISI, SEGMENTACIÓ I PERFILAT DE LES DADES DELS SOCIS

 • Per a quines finalitats tractem les seves dades?
 • Analitzar i segmentar les característiques, dades personals i historial de compra i aprofitament dels beneficis i avantatges del programa de socis amb la finalitat d’obtenir perfils comuns.
 • Enriquir el perfil del soci amb dades obtingudes del mateix d’altres fonts (participació en promocions o esdeveniments, queixes, valoracions de serveis, interrelació en xarxes socials, etc.).
 • Realitzar anàlisi i estudis de màrqueting amb la finalitat de dissenyar productes, esdeveniments, serveis i promocions (sortejos, concursos, descomptes exclusius, etc.) especialitzats sobre la base dels perfils, característiques, interessos i historial compra dels socis.
 • Dissenyar comunicacions comercials i publicitàries per vies electròniques (email, mms, sms etc.) sobre productes, serveis, esdeveniments i promocions personalitzades sobre la base de les característiques, interessos, preferències i historial d’interacció dels socis amb CN EL BALIS.

 

 • Sobre quina base legal tractem les seves dades?
Interès legítim de CN EL BALIS d’analitzar als socis amb la finalitat de millorar i adaptar els nostres productes, serveis i esdeveniments adequant-los i personalitzant-los a les seves característiques, interessos i necessitats.
 • Durant quant temps conservem les seves dades personals?

Les seves dades personals seran tractats per CN EL BALIS mentre mantingui la seva subscripció al programa de socis de CN EL BALIS, tret que exerceixi el seu dret d’oposició o supressió. Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se a conseqüència d’o en relació amb la seva subscripció al programa de socis de CN EL BALIS. Aconseguit el termini màxim de conservació de les dades, CN EL BALIS anonimitzarà o eliminarà les dades personals del soci.

 • Quins són els seus drets i com pot exercir-los?

Podrà exercir els drets descrits en l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons l’estipulat en aquest apartat.

4.1 Què és la segmentació i perfilat?

Amb la finalitat de proporcionar-li beneficis i avantatges derivats de la seva condició de soci de CN EL BALIS el més personalitzades possibles segons els seus interessos, gustos, característiques i hàbits de compra o aprofitament del propi programa de socis utilitzem tècniques de segmentació, analítica i perfilat.

La segmentació i el perfilat són tècniques i processos automatitzats la finalitat dels quals és millorar la qualitat de les dades dels socis de què disposem. L’aplicació de tècniques de perfilat sobre les dades dels socis ens permet descobrir i definir requisits i regles de qualitat sobre aquestes dades i les tècniques de segmentació ens permeten segmentar els socis sobre la base dels diferents requisits i regles obtinguts amb les tècniques de perfilat. Així, podem identificar uns perfils comuns de socis als quals podem dissenyar, oferir i recomanar promocions, productes, serveis i informació sobre esdeveniments de forma molt més personalitzada i adequada segons les seves característiques, interessos, necessitats i preferències.

4.2 Quina informació captem per a dur a terme el perfilat?

Per a dur a terme el perfilat necessitem captar i tractar la informació relacionada en el punt 3 de la present política de privacitat, entre ella, les seves dades bàsiques (domicili, edat, nom i adreça complets), les seves característiques, preferències, gustos, detalls dels serveis contractats, els seus perfils de xarxes socials (en els casos en què consenti a compartir aquesta informació personal amb nosaltres), informació sobre el seu historial de compra i d’aprofitament dels avantatges del programa de socis, opinions sobre serveis i/o esdeveniments, etc.

4.3 Com afecta el perfilat a l’enviament de comunicacions comercials i promocions per via electrònica?

Els perfils obtinguts són utilitzats per a oferir promocions diferenciades, concordes amb el volum i freqüència de compra i aprofitament dels beneficis del programa de socis de CN EL BALIS per part d’aquests. És per això que, no oferim promocions ni enviem comunicacions comercials que no siguin del seu interès. El perfilat de les dades del seu historial de compra i aprofitament del programa de socis ens permet conèixer millor els seus gustos, de manera que les promocions i les comunicacions comercials que rebi seran més personalitzades i encaixaran en major mesura amb les seves preferències i interessos.

Com a resultat, mitjançant la segmentació i el perfilat podem agrupar els socis segons coincideixin o es diferenciïn en diferents regles com, per exemple, els serveis que els interessen, les promocions a les quals més s’acullen, els seus hàbits de compra o la seva resposta a les comunicacions comercials enviades per CN EL BALIS.

5. MANTENIMENT DE LES LLISTES DE SUPRESSIÓ ACTUALITZADES PER A EVITAR SER CONTACTAT

 • Per a quines finalitats tractem les seves dades?

Mantenir una llista actualitzada de tots aquells socis que han sol·licitat la supressió de les seves dades o la seva oposició al tractament dels mateixos.

 • Sobre quina base legal tractem les seves dades?

Obligació legal: el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ens obliga a respectar els seus drets i mantenir evidència del compliment per part nostra de la seva petició d’exercici del dret de supressió.

 • Durant quant temps conservem les seves dades personals?

Conservarem les seves dades personals durant el termini legalment previst per a la interposició de qualsevol reclamació en relació amb l’efectiva o deficient resposta per part nostra al dret de supressió o oposició que hagi exercitat. Aconseguit el termini màxim de conservació de les dades, CN EL BALIS anonimitzarà o eliminarà les dades personals del soci.

 • Quins són els seus drets i com pot exercir-los?

Els drets descrits en la present Política de Privacitat queden limitats per ser aquest un tractament fonamentat en una obligació legal tal com s’explica en el citat apartat.

6. TRACTAMENT DE LA SEVA IMATGE EN EL MARC DE LA SEVA PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS I ESDEVENIMENT ORGANITZATS PER O EN CN EL BALIS.

 • Per a quines finalitats tractem les seves dades?

Captar, utilitzar, reproduir i difondre la imatge dels participants en les nostres activitats de manera gratuïta i indefinida durant la seva assistència i participació en les activitats contractades en CN EL BALIS amb la finalitat de promoure, publicitar i difondre les activitats, serveis i esdeveniments organitzats en CN EL BALIS per mitjans online i offline com ara, a manera exemplificatiu no limitatiu, la pàgina web corporativa, perfils corporatius en xarxes socials, revista corporativa, internet, premsa i mitjans digitals i televisió.

 • Sobre quina base legal tractem les seves dades?

El consentiment del soci

 • Durant quant temps conservem les seves dades personals?

Les seves dades personals seran tractats per CN EL BALIS mentre no revoqui el seu consentiment al tractament de la seva imatge. Posteriorment, CN EL BALIS anonimitzará o eliminarà les dades personals del soci.

 • Quins són els seus drets i com pot exercir-los?

Té dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de la seva imatge revocant el seu consentiment a través de l’enviament d’un correu electrònic sol·licitant-lo a: gdpr@cnelbalis.com 

Així mateix, podrà exercir els altres drets descrits en el punt 5 de la present Política de Privacitat, segons l’estipulat en aquests

7.A QUI COMUNIQUEM LES SEVES DADES?

 1. CN EL BALIS no revela la informació personal que vostè ens proporciona a través de les vies descrites, excepte previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació a:
 • Assessors legals.
 • Tribunals.
 • Organismes de govern i administracions públiques.
 • Forces i cossos de seguretat de l’Estat i/o autonòmiques.
 • Encarregats de tractament que, per a prestar els serveis necessaris han d’accedir a una certa informació i/o dades personals. Les dades podran ser comunicats a proveïdors amb accés a dades amb els qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregats de Tractament. CN EL BALIS subscriu els corresponents contractes per encàrrec de tractament que recullen les degudes garanties quant al tractament de les dades de caràcter personal, la confidencialitat i la cancel·lació, destrucció o devolució.
 1. Així mateix, podrem comunicar la seva informació personal en els següents casos:
 • Si nosaltres o substancialment tots els nostres actius, són adquirits per un tercer i en aquest cas, les dades de caràcter personal que tenim dels nostres socis seran un dels actius transferits. Qualsevol operació d’aquest tipus serà degudament informada i comunicada.
 • Per a protegir la seguretat dels drets del nostre personal, els nostres socis i els nostres sistemes d’informació i defensar els interessos de la pròpia companyia. Això inclou intercanviar informació amb forces i cossos de seguretat o Tribunals en els casos de detecció de frau, usurpació d’identitat o qualsevol altre ús, tractament o fet il·lícit.

8. ESTAN LES SEVES DADES SEGURES?

Amb la finalitat d’assegurar un processament just i transparent de la seva informació personal, adoptarem els procediments adequats que inclouran la implementació de mesures tècniques i organitzatives que tinguin en compte el possible risc i corregeixin qualsevol imprecisió identificada en les dades personals tractats, de manera que el risc de qualsevol error es minimitzi, tractant les seves dades de manera justa i segura.

Tota la informació que ens proporcioni s’emmagatzemarà en servidors segurs. Així, una vegada hàgim rebut tota la seva informació utilitzarem procediments estrictes de seguretat per a tractar d’evitar qualsevol accés no autoritzat. Lamentablement, la transmissió o comunicació d’informació a través d’internet no és completament segura.

Igualment, ens assegurem que els nostres proveïdors de serveis també gaudeixen d’estàndards de seguretat adequats per a la protecció de les dades de caràcter personal respecte dels quals tinguin o puguin arribar a tenir accés, en atenció amb la legislació de protecció de dades aplicable vigent a cada moment. 

9. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat podrà variar amb el temps degut als possibles canvis de criteri seguits a cada moment per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats de control, les modificacions legislatives que puguin tenir lloc i els pronunciaments jurisprudencials que resultin d’aplicació a la present Política de Privacitat. CN EL BALIS es reserva per tant el dret a modificar la present Política de Privacitat per a poder adaptar-la a aquests criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatives.

Última versió: 31 de juliol del 2020.

10.CONTACTE AMB CN EL BALIS

Si té algun dubte sobre els tractaments que realitzem de les seves dades personals, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: : gdpr@cnelbalis.com.

CONTACTE

CLUB NÀUTIC EL BALÍS

Carretera N-11, km. 651.5

Sant Andreu de Llavaneres

08392 - BARCELONA

Espanya


OFICINES

Tel 93 792 99 00

Fax 93 792 72 61

info@cnelbalis.com


Horaris oficines administració:

de dilluns a divendres: de 09 a 14 h. i de 16 a 18 h.

dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h.


Les oficines romandran tancades els dies:

25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener i el divendres de Setmana Santa.

ÀREA ESPORTIVA

sailing@cnelbalis.com


ESCOLA DE VELA

vela@cnelbalis.com


RESTAURANT CLUB NÀUTIC EL BALÍS

Tel 93 792 75 25


CONTACTE SERVEIS RESTAURACIÓ